Jdi na obsah Jdi na menu
 


Canisterapia

CANISTERAPIA

ČO JE CANISTERAPIA

Canisterapia je spôsob terapie, ktorý využíva pozitívne pôsobenie psa na zdravie človeka. Zdravie je definované (podľa WHO-Svetová zdravotnícka organizácia) ako stav psychickej, fyzickej a sociálnej pohody.

Canisterapia kladie dôraz predovšetkým na riešenie problémov psychologických, citových a sociálno-integračných. Pôsobenie na fyzické zdravie človeka zahrňuje motivačnú zložku k rehabilitácii a povzbudenie imunity prostredníctvom psychiky.

Canisterapia sa uplatňuje hlavne ako pomocná (podporná) psychoterapeutická metóda pri riešení rôznych situácií, kedy iné metódy zlyhávajú alebo ich nemožno použiť. Napríklad pri naväzovaní kontaktu s ťažko komunikujúcimi pacientmi a pri práci s:

 • emocionálne poškodenými a citovo deprimovanými deťmi
 • autistickými deťmi
 • mentálne postihnutými
 • zmyslovo postihnutými
 • u niektorých psychiatrických diagnóz (úzkosť, depresia, fóbia)
 • v logopedickej a rehabilitačnej praxi (hlavne ako motivačný prvok)
 • ako socioterapia a psychoterapia telesne postihnutých či inak handicapovaných
 • pri výskyte apatie, bezmocnosti, chronicky chorých a zdravotne postihnutých
 • u chorých detí (hlavne dlhodobo-neurologicky, onkologicky, úrazy, pri zlej adaptácií na pobyt v nemocnici)
 • ako súčasť komplexnej terapie v geriatrii (demencia, Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba, depresie, strata dôvodu žiť.

Metódy

AAA (Animal Assisted Activities) poskytuje príležitosť pre motivačný, výchovný, odpočinkový alebo terapeutický prospech, zameraný na zvýšenie kvality života klienta.

AAT (Animal Assisted Therapy) je cielená intervencia, pri ktorej je zviera neoddeliteľnou súčasťou terapeutického procesu.

Hlavný rozdiel medzi oboma skupinami je, že zatiaľ čo výsledky AAA možno vyjadriť len v pojmoch radosti, spokojnosti a šťastia, výsledky AAT sú objektívne pozorovateľné a merateľné.

Pes terapeut

Musí byť vyrovnaný, spoločenský, trpezlivý a ovládateľný. Musí uniesť veľkú psychickú záťaž- náhle pohyby, nečakané dotyky a objatia, nekonečné škrabkanie, hladenie, česanie, vláčenie za voditko. Nejde u neho tak o výcvik ako o priateľskú povahu. Musí mať ľudí rád.

Pes nikdy nepracuje sám. Majiteľ a pes vždy tvoria tím. Kľudná a vyrovnaná povaha majiteľa je teda podmienkou úspešného terapeutického tímu.

Vykonávanie canistrapie v domovoch sociálnych služieb


Ako začať

V humenskom kynologickom klube v súčasnej dobe vykonávajú canisterapiu (CT) dvaja jeho členovia so svojimi troma psami (dvaja biely švajčiarsky ovčiaci, jeden zlatý retriever), štvrtý (tiež biely švajčiarsky ovčiak) je v štádiu výcviku. Eurocanis sa špecializuje na výkon canisterapie v domovoch sociálnych služieb, konkrétne v ŠZŠ Humenné - Podskalka, v DSS Jabloň a v DSS Osadné - SZSS Nádej Snina.

Čo je potrebné na dobré vykonávanie canisterapie v zariadeniach a organizáciách tohto typu?

V týchto zariadeniach pracujeme s rôznorodou klientelou - od detí po dospelých, s rozličnými druhmi fyzických a psychických postihnutí. Ak však chcete vykonávať canisterapiu v akomkoľvek DSS, musíte prejsť prakticky totožnými krokmi procesu, jednotlivými etapami, ktoré sú dôležité pre profesionálny výkon terapie.

Etapy realizácie canisterapie:

CT členmi EUROCANIS klubu v Humennom je realizovaná podľa nasledovnej štruktúry:

 1. Výber zariadenia, resp. klienta

  Pri výbere zohrávajú úlohu rozličné faktory, ako napr. osveta, konzultácie, osobné stretnutia, médiá a pod. Podstatné je, aby ZSS, resp. klient (ak sa jedná o individuálnu CT) vytvorili vhodné priestorové podmienky a umožnili nám pravidelnú realizáciu tejto formy terapie, príp. zabezpečili dopravu ku klientom.

 2. Splnenie právnych náležitostí (zmluvy so zariadeniami, súhlas zákonného zástupcu, odporúčanie lekára, ochrana osobných údajov, a pod.)

  Samotnú realizáciu CT je potrebné zosúladiť s právnymi normami, platnými na území SR. Pracujeme s mnohými ťažko zdravotne postihnutými ľuďmi, ktorí prevažne nie sú spôsobilí na právne úkony. Súčasne ZSS disponujú internými predpismi, s ktorými musíme byť oboznámení a musíme sa ich pridržiavať.

 3. Výber konkrétnych klientov a ich následné začlenenie do tej ktorej CT skupiny

  V tejto etape sa v spolupráci s odborným personálom ZSS snažíme cielene vytvoriť relatívne homogénnu skupinu klientov (v počte 5 - 9). Významne determinujúcim faktorom v tejto etape je pes, resp. psi, s ktorými CT budeme realizovať. Podľa okolností a štruktúry skupiny volíme povahovo vyhovujúceho psa (psov). V priebehu realizácie CT so zvolenou skupinou klientov, na základe analýzy jej priebehu a výsledkov, pružne prispôsobujeme, resp. meníme štruktúru skupiny v súlade s cieľmi a potrebami klientov. Je totiž možné, že niekto z vopred do skupiny začlenených klientov v konečnom dôsledku nespolupracuje, prípadne sa do skupiny nevčlení, a pod.

  V procese realizácie CT sme postupne vyšpecifikovali vhodnú metodológiu, ktorá v sebe kumuluje tak teoretické východiská realizácie CT, ako aj praktické skúsenosti a potreby klientov, terapeutov a ďalších odborníkov, s ktorými spolupracujeme. Na základe uvedeného pristupujeme dôsledne k výberu skupiny klientov a k celkovej evidencii priebehu jednotlivých stretnutí.

  Pre klientov na základe rediagnostiky - sociálna i zdravotná anamnéza, analýza správania a produktov činnosti klientov, vyjadrenia rodinných príslušníkov (ak ich klient má a sú ochotní spolupracovať) a zamestnancov ZSS (ktorí sú denne v priamom kontakte s klientmi), vypracovávame individuálne plány, ktoré rámcovo determinujú činnosti realizované v rámci CT stretnutí.

  Canisterapiu (ďalej len CT) realizujeme s každou skupinou klientov (na Podskalke s dvomi skupinami) raz týždenne, čo je vzhľadom na počet terapeutov a psov maximálne možná frekvencia stretnutí. Každé stretnutie je pre psa psychicky, ale aj fyzicky vyčerpávajúce (max. sústredenosť, poslušnosť, polohovanie, a pod.). Za predpokladu, že je canisterapia vykonávaná dôsledne a kvalitne, nie je podľa našich praktických skúseností možné ju realizovať s jedným a tým istým psom častejšie ako dvakrát do týždňa, nakoľko pes potrebuje zregenerovať sily. Niektorí kynológovia, zaoberajúci sa tiež CT, síce uvádzajú aj každodennú realizáciu CT, dokonca s jedným psom, čo je však podľa nášho názoru v rozpore s fyziológiou psa a s cieľmi CT.

 4. Samotná realizácia CT a súvisiaca dokumentácia

  CT realizujeme s každou skupinou raz týždenne, dĺžka trvania terapie je individuálne prispôsobená cieľu v skupine klientov (vek, stupne postihnutia) a momentálnej úrovni motivácie skupiny. V priemere sa dĺžka terapie pohybuje od 1 do 2 hodín. CT realizujeme v súlade s formulovanými cieľmi. Využívame motiváciu klienta a niektoré z edukačných metód (rozhovor, praktické cvičenie, ukážka, pozitívne hodnotenie a pod.). Základnou formou však ostáva práca so psom za relatívne konštantných podmienok. V rámci skupinovej práce realizujeme aj individuálny prístup. V prípade objektívnych príčin (choroba, akútne zhoršenie zdravotného stavu klienta, akýkoľvek iný momentálny nezáujem zo strany klienta o CT), nezapájame klienta násilne do terapeutických činností. Odborní zamestnanci pravidelne zaznamenávajú reakcie a správanie klientov pred, počas a po terapii a tak každé stretnutie umožňuje získať spätnoväzbové informácie o realizácii CT. Záznamy sú spracované písomne aj graficky.

Autorka textu Monika Vrančíková je predsedkyňou kynologického klubu Eurocanis v Humennom (www.eurocanis.ic.cz)

DSS Domov sociálnych služieb
ŠZSS Špeciálne zariadenie sociálnych služieb
ŠZS Špeciálna základná škola

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář
 

 


Archiv

Kalendář
<< květen / 2020 >>


Statistiky

Online: 1
Celkem: 20750
Měsíc: 167
Den: 5